Product Letsel

LETSELSCHADE DOOR EEN ONDEUGDELIJK PRODUCT

De gevolgen van het niet of slecht functioneren van een product kunnen groot zijn. Bijvoorbeeld het falen van een veiligheidsmechanisme kan ernstig letsel als gevolg hebben. Heeft u letsel opgelopen door een gebrekkig of ondeugdelijk product? Volgens de wet is de producent van een product aansprakelijk. U staat dus volledig in uw recht om te proberen de door u geleden schade op het producerende bedrijf te verhalen. Niet elke producent zal echter direct geneigd zijn om een schadeclaim tegemoet te komen en daarom is het inwinnen van advies bij een in letselschade gespecialiseerde partij zo belangrijk. Online Letsel Personenschade heeft de kennis en de ervaring in huis om een claim hard te maken en te vorderen bij de wederpartij.

Wat is een ‘product’ en wanneer is een product ‘ondeugdelijk’?

De definitie van ‘product’ is breed. Hieronder valt elk roerend goed (met inbegrip van elektriciteit), ook als dit roerend goed een bestanddeel vormt van een ander roerend of onroerend goed. Alleen niet-bewerkte producten van bodem, visserij, veefokkerij en jacht vallen buiten de definitie. Wanneer een product een gebrek vertoont, dan is het ondeugdelijk. En lijdt u door dit gebrek als consument schade, dan kunt u de producent hiervoor aansprakelijk stellen.

Letselschade en kwalitatieve aansprakelijkheid

Bij aansprakelijkstelling hebben we het meestal over een onrechtmatige daad van een persoon zelf (art. 6:162 BW). Daarnaast kan er sprake zijn van kwalitatieve aansprakelijkheid. Dit is aansprakelijkheid voor gedragingen van anderen, zoals werknemers, minderjarigen en dieren en aansprakelijkheid voor roerende zaken (art. 6:173 BW), onroerende zaken (art. 6:174 BW) of stoffen (art. 6:175 BW). Schade veroorzaakt door een gebrekkig product valt ook onder kwalitatieve aansprakelijkheid; het bijbehorende wetsartikel is 6:185 BW.

De producent aansprakelijk stellen per aangetekende brief

Bij letselschade door een gebrekkig product, kunt u de wederpartij het beste aansprakelijk stellen door middel van een aangetekende brief. Daarmee heeft u meteen bewijs dat u de aansprakelijkstelling verzonden heeft en op welke datum. Dit kan van belang zijn in het verdere proces. Geef in de brief de datum van schrijven aan, en de NAW-gegevens aan van uzelf en de wederpartij. Noteer de datum van het ongeluk en beschrijf de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan. Ten slotte geeft u aan op basis van welk wetsartikel u de wederpartij aansprakelijk acht, en ‘stuit’ u eventueel de verjaring.

Deel deze pagina:
Naar boven